Thursday, 2 August 2018

آیا که این نیز بگذرد؟

3هرگز نبود در انتظار، که این سرزمین 
با آن هزار بار اسیر سُلطهء هر قداره بند و گزمهء سلطان
.چُنین خار و زبون، به سرزمین عجایب، که در افسانه نگنجد بدل شود، هرگز
اینجا، فقط حضور موریانه ها ست در لباس  ِ انسانها
که پاکوبان، قطعه قطه ء این بهشت را به مکاره برده اند
فقط برای مُشتی پُر از طلا

دامون
٢٢/٠١/٢٠١٤