Friday, 22 September 2017

آنَک!

آنَک! عبور از تنگنای معبر سکوت در باور ِ بایستن
در هاون ِننگ ِنبود
و ناچار

از مخروطی با انتهایی باریکتر از پل سراط
گذشتن
آنک
در گزند ِ گریزگاهی، غایب از فرار، در تندر لمیده به دشت
در انتها!

آنَک! : اینجا اقتباسی از اکنون است، در آیندهٔ نزدیک، اما سبکی دارد که هنوز نوشته های زیادی میشود در باره اش نوشت که هر کدامش یه مثنوی هفتاد من است.دامون


۰۹/۲۲/۲۰۱۷

Friday, 8 September 2017

از هدایت:


در روزگاری که همه از "مرغ"حرف میزنند کسی از "خرو س"نمیگوید
زیرا همه به فکر سیر شدن هستند نه بیدار شدن
فانوسهای ده میدانند که بیهوده روشنند و سگان ده میدانند بیهوده بیدارند
وقتی که در روشنی روز دزدها به میهمانی کدخدا میروند

صادق هدایت
Wednesday, 6 September 2017

تکفیر

وقتی که سیل روز  در حروف   میبارد ز هر جهت به کویر ِ زبانِ من
و قافیه
آنچنان تنگ مینماید
که شاید
مُیسّرم نشود سرودن
در باب آنکه مُراد است
و نه آن واژه
که تو را به گوش خوش آید، تو،
تو تکفیر خوان این قنود شکستهء مرا، این قطعه قطعهء سبک جدید را
دامون

چهار شنبه، ٢٨ آبان ١٣٨٨قافیه: در فارسی آنرا پساوند میگویند و اصطلاحی است در شعر و نظم

Thursday, 17 August 2017

بودن یا نبودن و هیچ اتفاق دیگری
سخن وقتی سبز است
میطراود بیان را
آن چکیدهء ما را
سطر به سطر، لُقمه به لُقمه
*
جبر زمان میبارد در چکیده ء ما
آنجاکه نُشخوار ِ روز در گره خورده مشت ِ فتح خلاصه میشود
و حمایل آدمی به کیسه ای پُر ز ِ کاه مبدل، برای ِ زخم ِ سرنیزه
*
سخن در تردد دوران، ادامهء بازی ِ سرنوشت است، و ا جرای ِ نقشی متفاوت
نه فقط نقش دیوار یا که نقش مرده ای، که
 شکنجه تا مرگ
ذرّه ذرّه
 تپیدن در تنور نان و پوده شدن در مسلخی سوری
و یا
گرفتارآورده، در فراموشی ِ کاذب
سخن
سخن ادمهء بازیست، به روی اکرانی مقوائی
***
جبر زمان میبارد در چکیدهء من، تو، و هر بندی ِ دیگر
بند، نه آن قلو و زنجیر
بند، آن مُوزهء رنجوری که از جنس سماجت است
و میخراشد دل را در هر واحه، در هر لحمه
و گداخته ءِ استخوانها را تا خاکستر شدن، تا نبودن ِ بیش، درخویش
سخن زبانوارهء سئوال است
و نجوا ئی که فاتحان در جوابش ندارند حربه ای
جُز تردد جبر

دامون

٢٠٠٩/٠٧/٣٠

این شعر را من بااقتباس  یک نقاشی از "پیکاسو" نوشتم با الهامی که از آن گرفتم، و چند دلیل دیگر، شاید زندان، شکنجه و خشونت که از آغاز تاریخ شناخته شده، بشر را مثل سایه دنبال کرده و وجه تمایز او از تنابنده های دیگر شده
            تجربه نشان داده که حرص «بیشتر داشتن»، میتواند به خویش علتِ  بروز جبر شود، از سوی دگر، گرسنه گی و احتیاج، باعث این میشود که انسان به هر مقوله ای دست بزند تا از آن به در آید
 به زبانی: ورَع ِ داشتن و  حسرت از نداشتن دو دلیل برای ایجاد جبر و خشونت هستند
            وقتی که گناه میکنیم( گناه، اینجا به معنی انجام عملی است که به واسطه آن آزدی دیگری و یا دیگران را نا دیده بگیریم، برای دست یازی به خواسته خود) و با وجود اعتقاد به اشتباه خویش، سعی بر آن کنیم که با دلایل غیر منطقی آن را قانونی جلوه بدهیم و کلاهی شرعی برایش بدوزیم  و با تکرار آن، امر بر ما مشتبه شود که دروغی را که ساخته ایم  بیشتر به حقیقت نزدک ببینیم.  لذتی که با دروغ و اغماض حقیقت، ناتوانیمان را اِخفا کند  شهوتی کاذب و احساسی مفرح را در ما شعله ور میکند‌، گذشته از آنکه این اتفاق هم مثل هر اتفاق ِ  دیگری عاز داشتن و بیشتر داشتن را مثل خارشی چندش آور به جانمان میا ندازد و افیونی میشود مرگ آور.
راز و خواستگاهِ دروغ اما، درتعلیم و تربیت خانواده و اجتماعِ اطرافش نهفته است، برای مثال،  وقتی در خانواده ای  پدر سالار  حق فرزندان قد و نیم قد، توسط قبلهٔ آمالشان پامال میشود، کودکان این خانواده دنباله رو از مکتبی نوین میشوند که شالوده آن بر اساس زور گوئی و همان رفتاری است که سردمداران آن خانواده بر خود آنها واجد کرده اند؛ و این شالوده که در ابتدا تکیه گاهی جز جبر و خفهقان نداشته مانند بیماری مُسری همه گیر میشود جامعه ای با این تفصیر، مَصونیتی کمتر در قبال ,خطر را داراست و با کوچکترین  ترفند به انحراف و به تفرقه کشیده میشود.
برادر در مقابل برادر و همسایه در مقابل همسایه، شمشیر در مقابل شمشیر حالا از هر نوعش چه شرقی چه غربی، اصلان چه تفاوت دارد اگر من گلوی تو را  با شمشیر آبدیده ء  پدرییَم بِدرم و یا با چاقوی دسته سیاه زنجونی
نتیجه بر این میشود:یک صدا، وهیچ نجوایِ دیگری
وقبرستانی آباد با بُرج و بارو و اریکه ای افسانه ای، لبریز از چِرا های بیجواب،در سکوت آبادی که در آن، در، به یک پاشنه میگردد
" بودن، یا نبودن،و هچ اتفاق دیگری"


   
دامون

۰۸/۱۷/۲۰۱۳